ชื่อ - นามสกุล :นางนิลุบล วินิจฉัย
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เขต2
หน้าที่หลัก :ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :