ชื่อ - นามสกุล :นายปวงธรรม อุไรวงค์
ตำแหน่ง :ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :