ชื่อ - นามสกุล :น.ส.จารุนันท์ กอบกระโทก
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เขต1
หน้าที่หลัก :รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :