แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการรับฟังรายการ

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ตอนที่ 2 : พฤติกรรมการรับฟังรายการ

  • ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
  • ตอนที่ 2 : พฤติกรรมการรับฟังรายการ

ข้อมูลทั่วไป

แบบสอบถามนี้มีความประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ฟังเกี่ยวกับรายการเทศบาลพบประชาชน ที่เป็นสาระความรู้ รายการประเภทข่าว และรายการบันเทิง ตลอดจนคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการนำมาพัฒนารูปแบบรายการที่เหมาะสมของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ซึ่งการตอบข้อคำถามต่อไปนี้ไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด ขอให้ท่านโปรดอ่านและพิจารณารายการข้อคำถามในแต่ละข้อ และเลือกในคำตอบให้ตรงกับระดับความถึงพอใจที่ท่านมีต่อคำถามนั้น

1.เพศ

2.อายุ

3.ระดับการศึกษา

4.อาชีพ

อื่นๆโปรดระบุ

ตอนที่ 2 : พฤติกรรมการรับฟังรายการ

1. ท่านเปิดรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนผ่านช่องทางใดเป็นหลัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

2.สถานที่ที่เคยรับฟัง

3.ช่วงเวลาที่ท่านชอบรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชน

4.ลักษณะการรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชน

5.เหตุผลที่ชอบฟังรายการเทศบาลพบประชาชน

อื่นๆ โปรดระบุ

6. ท่านฟังรายการบ่อยแค่ไหน

7. ท่านใช้เวลาในการรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชน โดยเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด

8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบรายการไปในทิศทางใด