ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรม 60 วัน แยกก่อนทิ้ง

ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรม 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ระหว่างวันที่ 9 มากราคม – 9มีนาคม 2562 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทาง