ตารางแสดงรายการผู้มารับบริการที่ยื่นคำขออนุญาต/อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561

ตารางแสดงรายการผู้มารับบริการที่ยื่นคำขออนุญาต/อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561

Related posts