ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำป้องกันน้ำทะบักเข้าปั้ม ปตท. บ้านเมาะหลวง หมู่ 8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำป้องกันน้ำทะบักเข้าปั้ม ปตท. บ้านเมาะหลวง หมู่ 8

Related posts