ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประชาชนเป็นสำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Related posts