ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การจัดประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

น้องๆที่มีอายุ ๑๕ – ๒๕ ปี โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ // ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การจัดประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ ศูนย์สามวัย ข้างสระน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ฉะนั้นขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะที่อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ จนถึง ๒๕ ปี บริบูรณ์ เข้าร่วมลงทะเบียนการประชุมดังกล่าว เพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆของเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ…

Related posts