ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะเรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

ประกาศเทศบาลตำลแม่เมาะเรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ พ.ศ.2548 ข้อ 7 และข้อ 9 เทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงประกาศปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคนที่จ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts