ประกาศ ! สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศ ! สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังที่กลาวมาข้างต้นนี้…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ