ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 นางนิลุบล วินิจฉัย ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เปิดการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมสภา โดยพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ ญัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่สอง การแปรญัตติและ วาระที่สาม การพิจารณา ให้ความเห็นในการตราเป็นเทศบัญญัติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประ…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 27 สิงหาคม 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

 

Related posts