ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่

…เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์อุบัติภัยทางถนน ซึ่งในทุกๆปี ได้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำห้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และพิการทางร่างกายของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยมีแนวโน้มที่ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามความเจริญเติบโต
…การปฏิบัติงานแบบบูรณาการเชิงรุกได้เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดและอำเภอที่มีความเสี่ยงภัยจากการเกิดอุบัติภัยบนท้องถนนที่มีอัตราความเสี่ยงสูง ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ประกอบกับวันหยุดราชการติดต่อกันจำนวนหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ด้วยความปรารถดีโดยเทศบาลตำบลแม่เมาะ…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts