ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการขุดลอกห้วยน้ำขาวหลังวัดเวียงสวรรค์ถึงแยกหมู่บ้านฉลองราช

ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการขุดลอกห้วยน้ำขาวหลังวัดเวียงสวรรค์ถึงแยกหมู่บ้านฉลองราช