เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำ ” โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำ ” โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ” เป็นประเพณีลอยกระทงที่สืบทอดกันมานานแต่โบราณ เพื่อให้ลูกหลานบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับประธานในพิธีเปิด โดย นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมส่วนราชการในอำเภอแม่เมาะ ผู้แทนจาก กฟผ.แม่เมาะ กองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สมาคมพัฒนาแม่เมาะ ซึ่งภายในงานมีการแสดงต่างๆ จากนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยาและโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ การแสดงดนตรี จากโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ณ บริเวณสวนสุภาพเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 85 พรรษา บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ….

Related posts