โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

….กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้จัดโครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ …นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการของกองทุนและผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และสามารถจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน และเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาความรู้ ทักษะการบริหารจัดการกองทุนจองคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ แจ้ซ้อนฝ้ายคำรีสอร์ท อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ที่ผ่านมา… ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts