โครงการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ โดยได้รับการมอบหมายจากนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีนางวิลาวรรณ สุวรรณสา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และนำความรู้ที่ได้รับไปวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถกำหนดมาตรการในการป้องกันทุจริตในการบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ไว้เป็นแนวทางและถือปฎิบัติได้ โดยวิทยากรจากกรุงเทพมหานครที่มาให้ความรู้ ณ โรงแรมเอเชีย จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมา

Related posts