โครงการวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยในทุกๆปี จะมีพิธีทำบุญสำนักงาน และจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล เพื่อให้พนักงานเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้ตระหนักเห็น ถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ที่เริ่มจากการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ตลอดจนให้บุคลากรต่าง ๆ ได้มองเห็นความสำคัญของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล …เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประธานในพิธีซึ่งได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เริ่มพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ อ่านสารวันเทศบาล ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น …พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ทำคุณประโยชชน์ต่อองค์กร และ พนักงานดีเด่น ผู้ที่มีความประพฤติดี และ ผลการปฏิบัติงานดีเด่นแต่ละปี สมควรได้รับการยกย่อง และเผยแพร่ เกียรติคุณให้ปรากฎเป็นตัวอย่างของบุคลากรอื่น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ส่งเสริมให้กระทำความดีอย่างสม่ำเสมอ โดยมอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายคือ ๑. กฟผ.(กองชุมชนสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ ) ๒. บริษัทนิ่มซี่เส็ง จำกัด สาขาแม่เมาะ ๓. อาจารย์สมเดช ธิแก้ว ๔ นางวรรณา เนียมประยูร ประธาน อสม.บ้านเมาะหลวง (ป๊อกป่าไม้) ๕. นางอรวรร ศรีพจน์ ประธาน อสม.บ้านเวียงสวรรค์ ๖. นางอริสสรา เครือบุญมา ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗ ๗. นายสันต์ แก้วประเทศ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๘ ๘. นางสายทอง จำปาเลิศ ในส่วนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น จำนวน ๑๙ ราย คือ ๑. นายเอกชัย คำใส นิติกรชำนาญการพิเศษ ๒. นางจตรุพร เทพสืบ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๓. ส.อ.สมาน ดีประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ๔. นางรัตนา ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๕. นางมนัสนันท์ หมื่นสวัสดิกูร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๖. นางสาววิชญาดา วงศ์คำหล้า ครู คศ.๒ ๗. นางชุติมา อินใจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ๘. นายณธกร วัฒนาพงษากุล นายช่างโยธาอาวุโส ๙. นายไมตรี สุทธิรักษ์ พนักงานดับเพลิง ๑๐. นายอนันชัย ชุมภูสืบ พนักงานดับเพลิง ๑๑. นายนภสินธุ์ ราชาตัน พนักงานขับรถยนต์ ๑๒. นางสาวออยรีณา แก้วสาย คนงานทั่วไป ๑๓. นางเอมอร ทัตธิกูล คนงานทั่วไป ๑๔. นายบุญมา คำติ๊บ คนงานประจำรถขยะ ๑๕. นายจรุญ จันทร์ยอด พนักงานขับรถยนต์ ๑๖. นายพงศ์ธนา ยารังษี คนงานประจำรถขยะ ๑๗. นายชีพ สุขเกษม คนงานประจำรถขยะ ๑๘. นายสุมล ทนันไชย พนักงานขับรถยนต์ ๑๙. นางกรรณิการ์ อุดแก้ว คนงานทั่วไป …และเวลา ๑๐.๓๐ น. นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง โดยจัดขึ้นพร้อมกันในวันเทศบาล ณ บริเวณลานจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Related posts