โครงการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานประมง จังหวัดลำปาง และราษฎรบ้านเวียงสวรรค์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยอยู่ภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอแม่เมาะเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ หลังจากนั้นได้ปล่อยพันธ์ปลา ลงสู่สระเก็บน้ำวัดเวียงสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ