โครงการเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตฯ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลแม่เมาะ สำนักปลัดเทศบาลฯ จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 เมื่อเวลา 10.00 น. วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางพรธนา พฤกษ์วราภรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงานถึงประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้นำชุมชน คณะกรรมหมู่บ้าน นักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเพิ่มช่องทางการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริต เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของบุคลากรทุกส่วนของเทศบาลตำบลแม่เมาะให้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในสังคมในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยทีมวิทยากรจากสำนักงาน ปปช.จ.ลำปาง มาให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรมระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน ทั้งนี้ได้มีการมอบกล่องรับเรื่องร้องเรียนให้แต่ละหมู่บ้าน พร้อมแต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบกล่องรับเรื่องร้องเรียน ณ ห้องประชุมเมาะหลวง เทศบาลตำบลแม่เมาะ… 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts