โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะจัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2562

…โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2562 โดยนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งมีนายปริญญา รัตนเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ พร้อมด้วย นางแพตทิชา จันต๊ะไทย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ คณะครูโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมชมการแสดงเปิดสนาม และ แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ โดยในการจัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2562 นี้ ต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ที่ได้อนุเคราะห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงร่วมในขบวนพาเหรด อีกทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอีกด้วย ณ สนามโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ จ.ลำปาง

 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts