📝การจัดประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

เชิญชวนน้องๆที่มีอายุ 15 – 25 ปี เยาวชนตำบลแม่เมาะ เข้าร่วมการประชุม ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การจัดประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ที่ทำการสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ ศูนย์สามวัย ข้างสระน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆของเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ ตามวันและเวลาดังกล่าว….

Related posts