ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา ในโครงการยกระคับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[ แม่เมาะ ] ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา ในโครงการยกระคับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจักต้องยืนยันสิทธิ้การเป็นลูกจ้างโครงการฯ ผ่านระบบ ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยการสแกนคิวอาร์โค๊ดท้ายประกาศนี้ หากไม่มีการยืนยันสิทธในช่วงเวลา ดังกล่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้นสละสิทธิ้ และเปิดรับสมัครงานใหม่ใน ตำแหน่งที่ว่างลง หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lampang.tu.ac.th/
คลิกอ่านประกาศ http://www.lampang.tu.ac.th/…/1-locality_name_final.pdf

Related posts