ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธี์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธี์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
รอบที่ ๒ ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ ยกระคับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ ๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ปทุมธานี และลำปาง
.
บัดนี้ การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สัมภาษณ์และแนวทางการเข้าร่วมการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด : http://www.lampang.tu.ac.th/pdf/event/1-locality/2-locality-name.pdf?fbclid=IwAR34wUaiTcgXCrrtiNjzwiBgEd3gChSo_7OjuiNVrNyCHL2aOFxvSRsx_Hc

Related posts