ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การเปิดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

🔴 ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เปิดศูนย์เด็กและโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ // ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การเปิดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ //
.
🔴 บัดนี้ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเมาะ ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะและ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ได้ผ่านการประเมินมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 และ มีความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยรับรองผ่านการประเมินความพร้อม Thai Stop Covid+ (TSC+) ๔๔ ข้อของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแล้ว
.
🔴 จึงขอประกาศการเปิดการจัดเรียนการสอนในศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ ทั้งสองแห่งคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ และโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ในระบบ On Site ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และนักเรียนของ สถานศึกษาในสังกัดทั้งสองแห่ง ได้ปฏิบัติตามประกาศนี้และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่าง เคร่งครัด
.
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
นายเอนก แก้วกำพล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ
.
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ
ช่องทางติดตามข่าวสาร : เทศบาลตำบลแม่เมาะ
เว็บไซต์เทศบาล : http://www.tasaban-maemoh.go.th
เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ : https://www.prmaemoh.com
LINE ID : prmaemoh

Related posts