เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564 // วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 พิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนชุมชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มชมรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว จัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการเป็นนักประชาสัมพันธ์และผู้นำการท่องเที่ยว (ไกด์) ที่ดีในชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน อนุรักษ์ และ การประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังได้ฝึกพูด ฝึกปฏิบัติ ร่วมกระบวนการคิดวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญในชุมชนอีกด้วย ตลอดทั้ง 2 วันของการฝึกอบรม เป็นไปด้วยความสุข สนุกสนาน และได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆโดยทีมวิทยากรจากสโมสรฝึกการพูดจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา…

 

Related posts