โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลแม่เมาะ สำนักปลัดเทศบาล จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลืองานกิจการสภา //
.
เมื่อเวลา 09.00 น. นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม พร้อมกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบระเบียบกฎหมาย หรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ข้อวินิจฉัย ต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนำไปถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
.
ทั้งนี้ได้รับเกียรติท่านวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง โดยนายชัชชนะ โขงจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ที่มาให้ความรู้ในการบรรยายหัวข้อบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เมาะ และ วิทยากรอีกหนึ่งท่าน ได้รับเกียรติจากนายมนตรี รู้แผน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง ที่มาให้ความรู้ในการบรรยายหัวข้อ การประชุมสภาเทศบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดการอบรมทั้งเช้าและบ่าย ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ผ่านมา..
.
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ
ช่องทางติดตามข่าวสาร : เทศบาลตำบลแม่เมาะ
เว็บไซต์เทศบาล : http://www.tasaban-maemoh.go.th
เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ : https://www.prmaemoh.com
LINE ID : prmaemoh

Related posts