ลงพื้นที่ร่วมสำรวจโครงการต่างๆในตำบลแม่เมาะ เขต 2 ประกอบด้วย บ้านห้วยเป็ด บ้านห้วยรากไม้ บ้านหางฮุง บ้านแม่เมาะสถานี บ้านปงชัย บ้านห้วยคิง บ้านใหม่มงคล และบ้านเวียงหงส์ล้านนา

วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารฯ คณะสมาชิกสภาฯ และ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ ลงพื้นที่ร่วมสำรวจโครงการต่างๆในตำบลแม่เมาะ เขต 2 ประกอบด้วย บ้านห้วยเป็ด บ้านห้วยรากไม้ บ้านหางฮุง บ้านแม่เมาะสถานี บ้านปงชัย บ้านห้วยคิง บ้านใหม่มงคล และบ้านเวียงหงส์ล้านนา ซึ่งแต่ละโครงการมีความสำคัญในด้านการพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค ที่เกี่ยงข้องกับการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนตำบลแม่เมาะ ดังนั้นเพื่อเป็นการลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วน คณะทำงานจึงได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการพัฒนาตามโครงการที่ได้มีการเสนอไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

Related posts