ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งฯ โดยมีว่าที่ผู้สมัครฯ

วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนรินทร์ ห่วงไธสง ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ กล่าวต้อนรับว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งฯ โดยมีว่าที่ผู้สมัครฯ จำนวน 3 ท่าน พร้อมผู้ติดตาม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา..
.
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts