ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts