จ่ายเงินปันผล

วันพฤหัส ที่ 6 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 09.30 น. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสารปรับปรุงดินฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยประธานกลุ่ม นายสนั่น ใจงาม และสมาชิกผู้ร่วมถือหุ้น ได้มีการจัดประชุม เพื่อชี้แจงการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และจ่ายเงินปันผลให้กับสมาขิก ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านใหม่นาแขม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Related posts