เทศกิจออกตรวจพื้นที่ตลาดซอย 5 ตำบลแม่เมาะ

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของตลาดซอย 5 บ้านใหม่นาแขม ตำบลแม่เมาะ ตลอดจนประสานการดำเนินกิจการของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด รวมถึงการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนอยู่รวมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยหรือสาธารณภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

Related posts