โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN)

เวลา 09.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ( DJ TEEN ) โดยมีนางสาวอัมพร สีหะตัน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ผู้กล่าวรายงาน และในโครงการนี้กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลแม่เมาะ นางสาวชญากร วงค์อะถะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการและร่วมกิจกรรมกับเยาวชนอีกด้วย โดยในโครงการดังกล่าวนั้น มีการอบรมความรู้เรื่องเพศศึกษา และอบรมเรื่องการเป็นนักจัดรายการที่ดีให้แก่เยาวชน ของตำบลแม่เมาะที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมเมาะหลวง เทศบาลตำบลแม่เมาะ ในวันวันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

Related posts