โครงการอบรมศิลปะมวยไทยให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน ตำบลแม่เมาะ 2560

เทศบาลตำบลแม่เมาะ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมศิลปะมวยไทยให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน ตำบลแม่เมาะ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2560 โดยพิธีเปิดการอบรม เมื่อเวลา 09.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ นางแพตทิชา จันต๊ะไทย พร้อมด้วยคณะทำงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ได้อนุรักษ์ และ ยกระดับการศึกษามวยไทย เพื่อเป็นการรณรงค์ เผยแพร่กีฬามวยไทยให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เมาะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเล่นกีฬา ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จัดโครงการนี้ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Related posts