โครงการ ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ และผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เจ้าหน้าที่และวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยชีวิตแม่เมาะ และ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เมาะ จ. ลำปาง ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2560

Related posts