โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรี และ สมาชิกของกลุ่มสตรีตำบลแม่เมาะ

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เมื่อเวลา 10.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรี และ สมาชิกของกลุ่มสตรีตำบลแม่เมาะ ซึ่งจัดโครงการโดย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ และมีตัวแทนกลุ่มสตรีแต่ละชุมชนเข้าร่วมการฝึกอบรม โดยได้รับเกียรติจากนางณัฏฐิรา สกุลศรีนำชัย พัฒนาการอำเภอแม่เมาะ ที่มาให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการบูรณาการ/ความร่วมมือในการบริหารจัดการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ของกลุ่มสตรีตำบลแม่เมาะ

และการจัดโครงการในครั้งนี้วิทยากรอีกท่าน นายประเสริฐ แพพิบูล ที่มาให้ความรู้ ทักษะ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของสตรี ในชุมชนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ สู่ความเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับของสังคม การระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่ละกลุ่ม โดยมีเป้าหมายแกนนำและสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรี และ สมาชิกของกลุ่มสตรีตำบลแม่เมาะ นี้จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Related posts