ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts