โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพปราชญ์ท้องถิ่นในเขตตำบลแม่เมาะ ประจำปี 60

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพปราชญ์ท้องถิ่นในเขตตำบลแม่เมาะ ประจำปี 2560 ” การอบรมด้านศาสนพิธีและมารยาทไทยในศาสนพิธี ” วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประธานในพิธีเปิดซึ่งกล่าวรายงานโดย นายปวงธรรม อุไรวงค์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนผู้สูงอายุ ไวยาวัจกร มัคนายก ตัวแทนนักเรียนสถานศึกษาในเขตตำบลแม่เมาะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูอุปถัมปุญญาคม เจ้าคณะอำเภอแม่เมาะ มาบรรยายพิเศษ ตลอดจนได้รับเกียรติจากคุณทินกร สุริกัน อดีตผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คุณณัฐวิทย์ การสมดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ คุณสภาพร วีระวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มาดำเนินการให้ความรู้ด้านศาสนพิธีและมารยาทในศาสนพิธีเบื้องต้นและพิธีกรรม ฯลฯ โดยจัดโครงการดังกล่าวขึ้นในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมาะหลวง เทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพปราชญ์ท้องถิ่นในเขตตำบลแม่เมาะ ประจำปี 2560…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 17 สิงหาคม 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts