ตรวจประเมิน ITA ประจำปี 2560

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยการนำของ นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล บุคลากรในสังกัด และ ตัวแทนภาคประชาชนในเขตเทศบาลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยหน่วยงานที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่เมาะ และรับฟังการแจ้งผลคะแนนการตรวจและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมรับฟังคำปรึกษาแนะนำ นิเทศให้ข้อเสนอแนะการตรวจประเมินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยการนำของ นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 13 กันยายน 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts