ร่างกฏกระทรวงฉบับใหม่ หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ

ตามนโยบายของรัฐบาลในด้านความสะอาดของบ้านเมือง และการบริหารจัดการขยะทั้งระบบ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ดำเนินการตามนโยบายฯ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะ ในด้านความสะอาดของบ้านเมืองและการบริหารจัดการขยะทั้งระบบ อันได้แก่ การแยกขยะ การเก็บขยะ สถานที่ทิ้งขยะ ฯลฯ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ 4 ประการ ประกอบด้วย การจัดการขยะเก่าสะสม การสร้างรูปแบบการจัดการขยะของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียงอันตราย และการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน
[pdf-embedder url=”http://www.tasaban-maemoh.go.th/tbmm/wp-content/uploads/2017/09/ร่างกฏกระทราวงฉบับใหม่.pdf”]
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts