นายกฯ ตรวจเยี่ยมสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เมาะ แห่งใหม่

วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้ตรวจเยี่ยม สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่เมาะ สถานที่ทำการใหม่ ที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการ แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การขอเลขที่บ้านใหม่ การแก้ไขรายการบคคลและแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น ณ ที่ทำการแห่งใหม่ อยู่ในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ อาคารกองการศึกษา ชั้น 1 ส่วนกรณีที่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะมีความประสงค์จัดทำบัตรประชาชน จดทะเบียนสมรส หย่า เปลี่ยนชื่อ-สกุล สามารถติดต่อได้ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ ชั้น 1 เหมือนเดิม ทั้งนี้ด้วยระบบการให้บริการด้านการทะเบียนราษฏร ณ สำนักงานแห่งใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 054-340104

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts