จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสวัสดิการสังคมฯ และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย นายชูชีพ บุนนาคนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ในระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2560 โดยมีการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสร้างสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสวัสดิการสังคมฯ และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย นายชูชีพ บุนนาคนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ …

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 4 ตุลาคม 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts