ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูผู้สูงอายุ

นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นายธันย์ นุชนิยม รอ…

Read More

สำรวจข้อมูลในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เพื่อจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2560

ด่วน ! สำรวจข้อมูลในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เพื่อจัดพิมพ์รายงานประจำปีของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ท่า…

Read More

โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุนตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น…

Read More

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสวัสดิการสังคมฯ และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย นายชูชีพ …

Read More

นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน

เมื่อเวลา 10.30 น. หลังจากที่ได้รับการประสานงานจากผู้นำชุมชนบ้านปงชัย นายชูขีพ บุนนาค นายก…

Read More