ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูผู้สูงอายุ

นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นายธันย์ นุชนิยม รอ…

Read More

สำรวจข้อมูลในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เพื่อจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2560

ด่วน ! สำรวจข้อมูลในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เพื่อจัดพิมพ์รายงานประจำปีของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ท่า…

Read More

โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุนตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น…

Read More

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสวัสดิการสังคมฯ และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย นายชูชีพ …

Read More

นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน

เมื่อเวลา 10.30 น. หลังจากที่ได้รับการประสานงานจากผู้นำชุมชนบ้านปงชัย นายชูขีพ บุนนาค นายก…

Read More

มอบเงินอุดหนุนเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที่ยากจน

เทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสวัสดิการสังคม ได้รับเกียรติจากนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมา…

Read More

อำเภอแม่เมาะ ถวายผ้ากฐินสามัคคี

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมทอดกฐินสามัคคี พร้อมด้วยส่วนราชการในอำเภอแม่เมาะ โดยมีนายนิมิตร ผดุง…

Read More

ทต.สิริราชดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่เมาะ สารปรับปรุงดินฮิวมัส

เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นายธันย์ นุชนิยม…

Read More

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปน้ำพริกเผาบ้านเวียงสวรรค์

เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายเมธา แก้วสุทธิ นักบริหาร…

Read More

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยนายปวงธรรม อุไรวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีห…

Read More