โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุนตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ มอบหมายให้นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหาร นางนิลุบล วินิจฉัย ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุนตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในระหว่างวันที่ 2 – 12 พฤศจิายน 2560 ซึ่งมีการจัดประชาคมแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายองค์กรประชาชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการดังกล่าวอีกด้วย

เทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยนายชูชีพ บุนนาค นายกเ…

โพสต์โดย เทศบาลตำบลแม่เมาะ บน 5 พฤศจิกายน 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts