ราคากลางประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงหอถังสูงเพื่อการเกษตรในหมู่บ้าน บ้านใหม่มงคล หมู่ 10 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงหอถังสูงเพื่อการเกษตรในหมู่บ้าน บ้านใหม่มงคล หมู่ 10 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts