ราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงหอถังสูงเพื่อการเกษตรพร้อมระบบ บ้านนาแขมพัฒนา หมู่ 11 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงหอถังสูงเพื่อการเกษตรพร้อมระบบ บ้านนาแขมพัฒนา หมู่ 11 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts