ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุงานป้องกันและบรรเมาสารธารณภัย (กั้นห้องเพื่อทำห้องเก็บพัสดุและพัสดุชำรุดของสำนักปลัด)

ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุงานป้องกันและบรรเมาสารธารณภัย (กั้นห้องเพื่อทำห้องเก็บพัสดุและพัสดุชำรุดของสำนักปลัด)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts