ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านบริเวณบ้านนางแสงจันทร์ ขัดจา ถึง บ้านนางบุญมา นาน้อย บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านบริเวณบ้านนางแสงจันทร์ ขัดจา ถึง บ้านนางบุญมา นาน้อย บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts