งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 และยอดเงินรายรับประจำเดือนธันวาคม 2560

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 และยอดเงินรายรับประจำเดือนธันวาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสา…

Read More

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที…

Read More