ประกาศ ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยใคร้ จากสะพานบ้านนายยก ศรีวิชัย ถึงฝายน้ำล้น บ้านนายปราโมทย์ ทายะรินทร์

ประกาศ ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยใคร้ จากสะพานบ้านนายยก ศรีวิชัย ถึงฝายน้ำล้น บ้านนายปราโมทย์ ทายะรินทร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts